Bộ mặt bán nước

Bộ mặt bán nước của bè lũ Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc dù có tinh vi đến mấy cũng không thể nào lừa dối được hàng triệu người dân Việt Nam.

Ảnh hưởng Trung Cộng bao trùm Apec

Năm 2006 cũng là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Apec, Việt Nam đã cố gắng cải thiện về nhân quyền và được Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách những nước vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC.

Xin bạn xem tiếp bài Bộ mặt bán nước tại Chân Trời Mới Media.

Related posts