Phe ta, phe địch

Ngo Du Trung FB

Phe địch nắm đầu nguyên một nước, có một đảng được tổ chức chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống dưới, có quân đội, có công an, có súng, có nhà tù, và có đủ tiền để mua những kẻ chỉ cần tiền, chỉ sống bằng tiền, và sẳn sàng làm mọi chuyện bỉ ổi nhất vì tiền. Phe địch có một kẻ thù duy nhất là phe ta.

Xin bạn xem tiếp bài Phe ta, phe địch tại Chân Trời Mới Media.

Related posts