Loại thú mặt người

 

Bạn gọi những đứa man rợ, không có tính người, dùng quyền lực trong tay ra lệnh đàn áp đánh đập, bỏ tù, tra tấn những người biểu tình ôn hoà để nói lên ý kiến của họ về vận mệnh của đất nước, của dân tộc; không đồng ý cho nhà cầm quyền cho thuê đặc khu 99 năm; đánh đập, đày đoạ cả những người khuyết tật như anh bạn trong hình dưới đây, là gì?

Là ông tổng bí thư? là ngài tổng bí thư? là bậc anh kiệt? là người yêu nước, thương dân?…

Ngài Thái Thú

Bạn là người có văn hoá, có tấm lòng quãng đại, đối xử với đứa giết người và người bị giết bằng tấm lòng tôn kính ngang nhau thì đó là quyền của bạn.

Còn tôi, tôi không thể gọi bọn thú vật ấy là ông, là ngài, là bậc nhân kiệt. Vì thực chất chúng chỉ là những con thú mặt người.

Xin bạn xem tiếp bài Loại thú mặt người tại Chân Trời Mới Media.

Related posts