Luật khánh tận mới

Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật
Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại
nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch
Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền
điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp.
Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế,
xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và
điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập
công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra, Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về
thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp
liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy
Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley,
California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com

Luật Sư LyLy Nguyễn

Theo luật khánh tận mới người nợ phải đi lấy ý kiến cố vấn tín dụng trước khi nộp đơn ra tòa và còn phải học hỏi cách tính toán tiền bạc và điều hành nợ nần. (Hình minh họa: Kena Betancur/AFP via Getty Images)

Đạo luật “Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of
2005” (BAPCPA) được đặt dưới sự giám sát thi hành của một ủy ban có tên
“United States Trustee Program” trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.

Ủy ban có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống luật khánh tận quốc gia,
thông qua việc giám sát cả hai khía cạnh hành chánh lẫn pháp lý trong các vụ
khai phá sản trên toàn quốc, để bảo đảm luật pháp được tôn trọng và thi hành
nghiêm chỉnh. Tổng quát, ủy ban này có nhiệm vụ áp dụng một phương pháp
gọi là “Trắc Nghiệm Trung Bình” (The Means Test) để xác định mức lợi tức
của người muốn khai phá sản nếu hội đủ điều kiện khai theo Chương 7 “Xin
xóa sạch nợ” hay theo Chương 13 “Xin trả nợ dần.”

Ngoài ra, ủy ban còn có trách vụ kiểm tra bất chợt các hồ sơ khai hoặc theo dõi
những vụ nghi ngờ, để chắc chắn rằng những chứng từ khai theo Chương 7 đều
hợp lệ và chính xác. Ủy ban này còn chuẩn y cho các cơ sở cố vấn tín dụng
(Credit Counseling Agency) giúp ý kiến cho bất cứ ai, trước khi nộp đơn khai
phá sản, cùng các trường huấn luyện tài chánh (Debtor Education Provider)
cho người sắp được giải nợ.

Tóm lại, theo luật mới trước hết muốn khai khánh tận, người nợ phải đi lấy ý
kiến cố vấn tín dụng trước khi nộp đơn ra tòa. Tiếp đó, trước khi được xóa nợ
người ấy còn phải học hỏi cách tính toán tiền bạc (budgeting) và điều hành nợ
nần (debt management). Những người thuộc giới có lợi tức cao từ nay sẽ không
còn được khai phá sản theo Chương 7, mà thay vào đó sẽ phải trả lại một phần
nào tiền nợ theo Chương 13.

Thêm một nỗi khó khăn nữa, vì lý do luật mới áp đặt nhiều điều kiện gắt gao
cho các luật sư cho nên việc tìm ra luật sư thay mặt cho mình trong các vụ khai
phá sản cũng không còn dễ dàng như trước.

Sau đây là chi tiết về những thay đổi quan trọng của luật khánh tận mới:

Bắt buộc cố vấn (counseling requirements)

Trước khi khai phá sản dù theo Chương 7 hay Chương 13, người khai phải
hoàn tất thủ tục tham vấn tín dụng với một cơ sở được “United States Trustee
Program” chuẩn y. Muốn tìm văn phòng của các cơ sở này tại địa phương, thì
có thể vào trang webside www.usdoj.gov/ust và chọn đề mục “Credit
Counseling and Debtor Education.”

Mục đích của việc tham vấn là giúp cho người nợ tìm hiểu xem có thật sự cần
khai phá sản hay không, hoặc chỉ cần đến một chương trình trả nợ không chính
thức, nhưng có thể giúp cho đương sự thoát khỏi nợ nần mà khôi phục lại được
tình trạng tài chánh của mình.

Điều kiện đi tham khảo ý kiến của cố vấn tài chánh là bắt buộc, cho dù việc
dàn xếp trả nợ không thể thi hành được hoặc gặp những món nợ mà người nợ
cảm thấy bất công không muốn trả.

Việc tham khảo cố vấn là hình thức người nợ phải dự, tuy nhiên không bị bắt
buộc phải theo bất cứ chương trình trả nợ nào mà cơ sở cố vấn đề xướng ra.
Trường hợp nếu cơ sở này đề nghị một chương trình trả nợ, thì người nợ vẫn
phải đem ra trình tòa cùng với chứng chỉ xác nhận đã hoàn tất thủ tục tham vấn
trước khi chính thức nộp đơn khai phá sản.

Sau khi vụ khai đã chấm dứt, đương sự lại còn phải tham dự một khóa học
khác, nhưng lần này để huấn luyện về cách quản trị và điều hành tiền bạc cá
nhân. Sau khi thụ huấn xong, đương sự phải nộp chứng chỉ hoàn tất cho tòa án,
sau đó tòa mới cấp án lệnh tuyên bố giải nợ hoặc cho dàn xếp trả nợ.

Hạn chế quyền khai phá sản theo Chương 7

Theo luật cũ thì người xin phá sản có quyền tùy ý lựa chọn xin khai theo
chương nào thích hợp nhất với hoàn cảnh của mình, mà phần đông thường khai
theo Chương 7 để được rũ sạch nợ hoàn toàn mà làm lại cuộc đời. Trái lại, luật
mới đặt mức hạn chế cấm không cho người nợ có lợi tức cao khai phá sản theo
Chương 7 mà bắt buộc phải khai theo Chương 13.

Lợi tức là bao nhiêu thì bị coi là cao?

Theo luật mới, bước đầu tiên trong việc xác định điều kiện khai theo Chương 7
là so sánh “lợi tức hiện tại hàng tháng” (current monthly income) với “lợi tức
trung bình” (median income), mà chính phủ đã định đối với từng cỡ gia đình
tại tiểu bang cư trú. Tuy nhiên, mức “lợi tức hiện tại hàng tháng” không phải là
lợi tức của người ấy tính ngay lúc khai. Mức này là tổng số lợi tức sáu tháng
liên tục trước khi khai chia cho sáu.

Đối với nhiều người, nhất là đối với những người khai phá sản vì bị thất nghiệp
thì “lợi tức hiện tại hàng tháng” tính theo luật này sẽ cao hơn hẳn số tiền thực
sự người này lãnh được vào thời điểm khai khánh tận. Thí dụ tiền thất nghiệp
của tiểu bang cấp phát.

Luật qui định hai mẫu chính thức Bankruptcy Forms B22A và B22B
(Statement of Current Monthly Income and Calculations). Mọi người muốn
khai phá sản đều bắt buộc phải điền mẫu B22A dùng cho Chương 7 với mục
đích thử “Trắc Nghiệm Trung Bình” (The Means Test). Còn mẫu B22C dùng
cho những người khai theo Chương 13 xin trả nợ dần. Người khai phải điền
vào mẫu mọi chi tiết về lợi tức và chi phí rồi làm tính theo chỉ dẫn.

Sau khi đã tính xong lợi tức thì đem so sánh với bảng “lợi tức tiêu chuẩn”
(Median Income) của tiểu bang đang cư ngụ với tin tức lấy từ Sở Thống Kê
(Census Bureau) và cơ quan thuế vụ IRS. (Quý vị có thể tìm bảng “lợi tức tiêu
chuẩn” theo từng tiểu bang tương ứng với số người trong gia đình trong
webside www.usdoj.gov/ust nêu trên của “United States Trustee Program” và
chọn đề mục “Mean Testing Information”).

Nếu lợi tức đã tính của người ấy kém hoặc bằng với “lợi tức tiêu chuẩn,” thì có
thể khai phá sản theo Chương 7. Nếu lợi tức nhiều hơn tiêu chuẩn, thì phải theo
một qui định khác của đạo luật BAPCPA rồi mới được khai Chương 7.

“Trắc Nghiệm Trung Bình” (The means test)

Mục đích của trắc nghiệm này là tính xem người khai liệu có đủ lợi tức thanh
toán được (disposable income) sau khi trừ đi một vài loại chi phí, cùng với
những số tiền nợ bắt buộc phải trả như đã được quy định chương trình trả theo
Chương 13.

Để biết có vượt qua được trắc nghiệm này không, người nợ khởi đầu phải tính
ra “lợi tức hiện tại hàng tháng” như đã đã cập ở trên. Từ con số lợi tức này sẽ
trừ ra hai khoản tiền sau đây:

1. Những khoản chi phí được sở thuế IRS quy định – Tổng quát ra người nợ
không được phép trừ những khoản chi phí thực sự như tiền chi xe cộ di chuyển,
thực phẩm, quần áo…, thay vào đó người ấy phải tính theo tiêu chuẩn của IRS
đã đề ra, mà chắc chắn sẽ thấp hơn chi phí thật sự để sinh sống tại địa phương.

2. Tiền trả hàng tháng dành cho nợ cầm thế (secured debts) và nợ ưu tiên
(priority debts) – Nợ cầm thế là nợ dùng tài sản để bảo đảm cho món nợ, theo
đó chủ nợ có quyền xiết vật bảo đảm đó nếu không trả đúng như giao kết, thí
dụ như nợ nhà và nợ xe. Nợ ưu tiên là những bổn phận luật định quan trọng,
nên phải ưu tiên trả hàng đầu trong tất cả các món nợ. Điển hình loại nợ này là
tiền chu cấp cho con cái, tiền chu cấp cho vợ cũ, nợ thuế và lương bổng còn
thiếu nhân viên làm công cần phải thanh toán ngay.

Theo luật mới nếu người khai có tổng số lợi tức sử dụng được (disposable
income) sau khi trừ ra các khoản chi phí đã quy định trên, nếu chỉ còn lại dưới
$100 thì trúng tuyển “Trắc Nghiệm Trung Bình,” và đủ điều kiện khai theo
Chương 7 để được hoàn toàn giải nợ. Nếu số tiền còn lại trên $166.66 thì bị
loại với kết quả cấm không được khai phá sản theo Chương 7 mà bắt buộc phải
theo Chương 13.

Những người có kết quả ở mức giữa $100 và $166, thì phải làm thêm vài tính
toán nữa. Người ấy phải tính xem số tiền còn lại có đủ để trả thêm 25% các
khoản nợ không thế chân hay nợ không có ưu tiên trong thời hạn năm năm. Thí
dụ như nợ thẻ tín dụng, nợ tiền vay đi học, tiền trả cho nhà thương… Nếu tính
ra có tiền trả, thì cũng kể như hỏng trắc nghiệm và phải khai theo Chương 13
xin trả nợ dần. Ngược lại, nếu tính ra không đủ khả năng trả như vậy thì được
khai phá sản theo Chương 7.

Luật mới đưa đến thêm vấn đề khác vì các quy định khó khăn, rắc rối nên rất
tốn kém. Luật sư đại diện thân chủ trong vụ khai phá sản phải mất khá nhiều thì
giờ và công sức hơn có nghĩa là lệ phí sẽ tăng. Ngoài ra, luật mới còn ra nhiều
điều kiện gò bó các luật sư, khó nhất là bắt buộc luật sư phải bảo đảm hoàn
toàn chịu trách nhiệm cá nhân về mọi lời khai do thân chủ cung cấp. Điều này
có nghĩa là luật sư phải tốn thêm thời gian truy cứu đưa đến kết quả miễn
cưỡng tăng thù lao tương ứng. Nhiều chuyên gia tiên đoán rằng, với kết hợp
mọi khó khăn do luật mới rồi đây sẽ đưa đến tình trạng một số luật sư chuyên
môn luật khánh tận phải chuyển sang ngành khác.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm
hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin
information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa
Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-
client relationship). Do đó, nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn
cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.

The post Luật khánh tận mới appeared first on Nguoi Viet Online.

Các tin khác