Orange county: Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Tra Dân Số 2020

Thông Cáo Báo Chí Orange County Tổ Chức Cuộc Tuyển Dụng Nhân Viên Kiểm Tra Dân Số 2020 Ngày 28 tháng 1 năm 2020 (LOS ANGELES) – Là một phần của việc khởi động chiến dịch tuyển dụng Nhân Viên Kiểm Tra Dân Số năm 2020, Văn phòng Kiểm tra vùng Los Angeles đang tổ chức các buổi thu nhận ứng viên cho công việc kiểm tra dân số năm 2020 trên toàn Orange County với mục tiêu tuyển dụng nhân viên tạm thời cho các công việc bắt đầu…

Đọc thêm