Cai Thuốc Lá

 

 

Nếu bạn muốn cai thuốc lá, các nhân viên nói tiếng Việt của ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt có thể hỗ trợ miễn phí qua điện thoại cũng như gửi miếng dán nicotine miễn phí. Hãy dùng điện thoại di động của mình để gửi tin nhắn “Bỏ hút thuốc” bằng tiếng Việt đến số “66819” để ghi danh.

If you want to quit smoking, the Vietnamese-speaking counselors from
ASQ Vietnamese Quit-smoking Center can provide free telephone counseling
and free nicotine patches. Please use your cell phone now to send text in
Vietnamese “Quit Smoking” to number “66819” to register.