Cập Nhật Việc Tổng Kết Thống Kê Dân Số 2020

    Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ dự kiến sẽ hoàn thành các kết quả đầu tiên từ cuộc Thống Kê Dân Số 2020 vào ngày 30 tháng 04 năm 2021, theo giám đốc Ron Jarmin trong một bài blog (bằng tiếng Anh) ngày 2 tháng 2 năm 2021. Những kết quả đầu tiên sắp được công bố sẽ bao gồm tổng số đếm đầu người toàn quốc và từng tiểu bang, cùng Đặc Khu Columbia và Puerto Rico. Thống kê dân số của các tiểu bang (state) sẽ giúp…

Đọc thêm